۲۰ فروردین ۱۳۸۹

...

ای زیباترین

رنگین کمان

نازنین

قشنگی شب های بارانی

ای معصومیت ابدی

من جفت شیش آوردم تو رو شناختم

بکش بیرون از من۱ نظر:

زُروان گفت...

صرف همراهی چند فعل بود در راستای یک فعل . همین و بس