۰۸ فروردین ۱۳۸۵

...

زمين تاريك مي شود
تاريك و تاريك تر
روشن مي شود
روشن و روشن تر
به تاريكي اش شك نمي كنم
به روشنايي اش شك نمي كنم
من به نبودن شك نمي كنم