۱۴ فروردین ۱۳۸۴

عمر ابدي پاپ خانگي

جمعه شب :

حال پاپ بد است

مادر بزرگ به بيمارستان مي رود

پاپ نصيحت مي كند

مادربزرگ نصيحت مي كند

يكشنبه شب:

پاپ مرد

مادربزرگ به خانه برگشت

مردها مي ميرند

زن ها ادامه مي دهند

به خوردن مخ ما كه بوي زهم تخم مرغ مي دهد

آب پز