۱۸ فروردین ۱۳۸۹

كلمات

چرا كلماتي از اين قبيل اين قدر به نظر به نظر من سرد و بي روح مي آيند؟ آيا علتش اين است كه هيچ كلمه اي آن لطافت را ندارد كه بتواند اسم تو باشد؟

 جيمز جويس - مردگان

هیچ نظری موجود نیست: