۳۱ شهریور ۱۴۰۰

 دیگر دست از تعقیب سرنوشت هم برداشته‌ایم

مثل چشم برگرداندن از تماشای لحظه‌ی آخر سقوط