۰۹ اسفند ۱۳۸۸

زمین

آقای گالیله، آقای نیوتن

من آزاد شدم

ولی جایی برای رفتن ندارم

متاسفانه نظریه های شما درست است

زمین گرد است

زمین نیروی جاذبه دارد


۰۸ اسفند ۱۳۸۸

بازجو

سرم بالاست

بی آنکه نیاز باشد

زردی صورتم

به سیلی دست های بزرگت

سرخ شود

۰۷ اسفند ۱۳۸۸

کوکولی کو

سینما دوست داریم...گرفتی؟...سینه ما دوست داریمدعوت به مراسم زدبازی گوش کنی ... آهنگ کوکولی کو