۱۱ فروردین ۱۳۸۹

صفرم

موجودی روابط عاشقانه آدم دو حالت بیشتر نداره:

یا صفره هیچ کس نیست یا دو نفر همزمان هستند!

هیچ نظری موجود نیست: