۲۴ اسفند ۱۳۸۸

پيكان اصغر: بايد ماشين كولردار بخريم
 زيبا: ولي اصغر من وقتي شيشه ماشينو مي دم بالا خلقم مي گيره
 اصغر: تو با آدما فرق مي كني

هیچ نظری موجود نیست: