۲۴ اسفند ۱۳۸۸

سكوت

تا ديروز راه دهانت را بلد نبودي
امروز راه بستنش را

هیچ نظری موجود نیست: