۲۶ بهمن ۱۳۸۳

سرد

چسبيده به صورتم

ذهنم خالي است

ج د ا مي شوم

آغاز مي شود

لذت

هیچ نظری موجود نیست: