۲۵ بهمن ۱۳۸۳

بايد بخوابم تا صبح
كه تا شب كار كنم
نبايد نخوابم تا صبح
نبايد اينقدر نخوابم

هیچ نظری موجود نیست: