۲۲ شهریور ۱۳۸۹

روی قلبم یک GPS پیدا شده که هی آلارم می دهد داری از تهران دور می شوی

از شهری که عشقت آنجاست

دستم را می گذارم رویش که

می دانم عزیزم می دانم