۲۸ تیر ۱۳۹۰

لابد اثر پروانه ای است
که هر چیز کوچکی از تو
در من طوفان درست می کند