۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

امشب هم به سکوت گذشت
قانون بقای کلمات ناگفته با ما چه خواهد کرد؟

هیچ نظری موجود نیست: