۰۸ اسفند ۱۳۸۸

بازجو

سرم بالاست

بی آنکه نیاز باشد

زردی صورتم

به سیلی دست های بزرگت

سرخ شود

هیچ نظری موجود نیست: