۰۱ تیر ۱۳۹۰

گاهی وقت ها وسط روز چند دقیقه ای می میرم

۱ نظر:

ساعت25 گفت...

و گاهی می توان
با یک نگاه لحظه ای زنده شد