۰۲ دی ۱۳۸۴

جدي

من چرا اينقدر بزرگم؟

۱ نظر:

مژگان گفت...

همیشه دوست داشتم ببینمت، به چشم خودم ببینم چقدر بزرگی، مردِگُنده!