۱۱ فروردین ۱۳۹۰

اگه بخوام بمیرم با این کوله بار تجربه ام چکار کنم؟

۲ نظر:

مژگان گفت...

من و گنجشک های خونه،
دیدنت عادتمونه...

با من و گنجشک ها چی کار میکنی؟!

محمد گفت...

عمو محمد :
داریم تجربه کسب میکنیم؟ بایداحترام گذاشت به این تجربه کسب کردن ها ؟
به بعضی از بچه های رجایی شهر عیدی دادن تلفناشونو قطع کردن ، از جمله مسعود . . .

آیا مادرقهبگی اندازه دارد؟